VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)  13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; Kanun’un 11. Maddesinde yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi EVİM E-TİCARET A.Ş. (“EVİM E-TİCARET” veya “Şirket”) iletebilirsiniz.

A.   Kanun’un 11. Maddesinde yer verilen haklarınız (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinize ilişkin bölümü işaretleyiniz):

KVKK m.11/1-a: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

KVKK m. 11/ 1-b: Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

KVKK m.11/1-c: Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

KVKK m.1/1-ç: Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

KVKK m.11/1-d: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

KVKK m.11/1-e: 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

KVKK m.11/1-f: (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

KVKK m.11/1-g: İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

KVKK m.11/1-ğ: Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

1.   Başvuru Sahibi Kimlik ve İletişim Bilgileri (Başvurunuzda bulunması zorunlu alandır.)

Ad Soyad

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için

T.C. kimlik numarası

 

Diğer Ülke Vatandaşları İçin Uyruğu, Pasaport Numarası Veya Varsa Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

 

İş Yeri Adresi

 

Telefon Numarası 

 

Faks Numarası 

 

E-posta Adresi

 

Başvuru Yazılı ise İmza

 

Beyan ettiğiniz bilgilerinizin doğru, eksiksiz, güncel ve anlaşılır olması gerekmektedir. Şirketimiz söz konusu bilgilerin yanlış ve yetersiz olması ile yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

1.   Başvuru Yöntemi

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi, https://www.evim.com/ adresinden ulaşabileceğiniz işbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıda tabloda açıklanan yöntemlerden biriyle şirketimize iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve ne geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİLER

Islak imzalı bir nüshasını şahsen veya noter kanalı ile ileterek

Söke Fevzipaşa Mah. Aydın Cad. No:163 Söke, Aydın( 09200)

 

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanarak

 

evimeticaretas@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak

 

info@evim.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

D. EVİM E-TİCARET İle Olan İlişkinizi Belirtiniz    (Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtmeniz talebinizin en kısa sürede yanıtlanmasına yardımcı olacaktır.)

       ▢  Müşteri

       ▢  Ziyaretçi

       ▢  Çalışan

       ▢  Eski çalışan

       ▢  Çalışan adayı

       ▢  Stajyer

       ▢  Tedarikçi Çalışanı

       ▢  Diğer

EVİM E-TİCARET ile iletişimde olduğunuz departman/birim:

E. Talep Konusu (Başvurunuzda bulunması zorunlu alandır.)

 


Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.

 

Talep ettiğiniz konu şahsınız ile ilgili olmadır. Kişisel veri sahipleri adına kendisi dışında bir kişi tarafından talepte bulunulamaz.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.

Başvuru sahibinin kimliğinden şüphe edilmesi halinde EVİM E-TİCARET kimlik bilgilerini doğrulamak ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

F. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

       ▢  Adresime gönderilmesini istiyorum.

       ▢  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

       ▢  Elden testlim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, EVİM E-TİCARET’E yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda bildirdiğim bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, başvurumun sonuçlandırabilmesi adına şirketin ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususlarında aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

İndirimler ve kampanyalar hakkında bildirim almak ister misiniz?

Daha sonra hatırlat

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.