Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

EVİM E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU

EVİM E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Söke V.D.- 382 039 9137 ) ‘’EVİM E-TİCARET’’ veya ‘’Şirket’’ olarak anılacaktır. EVİM E-TİCARET kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Genel Veri Koruma Yönetmeliği( GDPR), 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (‘’KVKK’’ veya ‘’Kanun’’ )  belirtilen temel ilkeler başta olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları ve ilgili tüm yasal mevzuatlarda aranan yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni EVİM E-TİCARET tarafından Veri Sorumlusu olarak, Kanun’un 10. Maddesinde açıklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarını veri işlenen ilgili gerçek kişilere bildirmek amacıyla düzenlenmiştir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:

EVİM E-TİCARET tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;

     ● Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,

     ● Satış ve satış sonra destek işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

     ● Pazarlama analiz ve çalışmalarının yapılması,

     ● Müşteri ilişkileri yönetimi,

     ● İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

     ● Kurumsal ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi, marka bilinirliğini arttırma,

     ● Şirket ve şirketle iş ilişkisi olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

     ● Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ana amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verileri işlemenin ana amaçları ve onlara bağlı alt amaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.evim.com/ web sitemizde yayımlanan ‘’Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda’’ yer almaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ALICI GRUPLARI VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:

Elde edilen kişiler ve özel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak Veri İşleme Amaçları doğrultusunda;

     ● Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,

     ● Ürün ve hizmet satın alma süreçlerinin yürütülebilmesi için tedarikçilere,

     ● Eğitim, muhasebe vb. konularda hizmet desteği alınan özel hukuk kişilerine,

     ● Bankacılık işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak anlaşmalı bankalara,

     ● Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak dışarıdan destek alınan hukuk bürosuna,

     ● Yurt içinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara(sunucu, hosting, program, bulut bilişim) aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler yurt dışına Kanun’un 9. Maddesi gereği ilgili kişilerin açık rızaları alınarak aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin yurt içine veya yurt dışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler ile siber güvenlik EVİM E-TİCARET tarafından alınmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziksel olarak, iş birimleri, satış mağazası, çağrı merkezi, internet sitesi, e-ticaret siteleri, internet sitesi üyeliği, evim kart/usta kart üyeliği, sosyal medya mecraları ve benzeri diğer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Veri İşleme Amaçlarıyla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Süreç bazlı veri saklama ve imha sürelerini düzenleyen tabloya ‘’EVİM E-TİCARET Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’ ndan ulaşabilirsiniz.

6.KANUN’UN 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ;

     ● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

     ● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     ● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     ● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     ● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     ● Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     ● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

     ● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi, https://www.evim.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak,

-           Islak imzalı bir nüshasını Söke Fevzipaşa Mah. Aydın Cad. No:163 Söke, Aydın( 09200) adresimize şahsen veya noter kanalı ile ileterek,

-           Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle evimeticaretas@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@evim.com adresimize göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye https://www.evim.com/ adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

7.VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Unvanı: EVİM E-TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi: Söke V.D.

Vergi No: 382 039 9137

Adres: Söke Fevzipaşa Mah. Aydın Cad. No:163 Söke, Aydın( 09200)

Telefon: 0850 346 99 66

Elektronik İletişim Adresi: info@evim.com

Mersis No: 0382039913700001

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: evimeticaretas@hs03.kep.tr

İrtibat Kişisi: Esra KEŞKEKOĞLU

İletişim Bilgileri: e.keskekoglu@evim.com

 

İndirimler ve kampanyalar hakkında bildirim almak ister misiniz?

Daha sonra hatırlat

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.